Renovactive poradňa: Ako získať dotáciu na rekonštrukciu

29. 09. 2020 | Projekt RenovActive je koncipovaný tak, aby stavebník pri jeho dodržaní (bez ohľadu na finančný variant renovácie) splnil podmienky dotačného programu Ministerstva dopravy a výstavby SR – Bývajte úsporne.

Projekt RenovActive je koncipovaný tak, aby stavebník pri jeho dodržaní (bez ohľadu na finančný variant renovácie) splnil podmienky dotačného programu Ministerstva dopravy a výstavby SR – Bývajte úsporne.

Aká je výška dotácie?

Z programu Bývajte úsporne možno získať dotáciu až do výšky 8000 eur (cca 40 % z vynaložených nákladov na prácu a materiál). Dodatočných 800 eur môže stavebník získať za spracovanie projektu zateplenia, žiadosti o dotáciu a energetický certifikát, s čím pomôže projektant. Strop, ktorý je možné dosiahnuť, je 8800 eur.

Kedy žiadať?

Jednotlivé kolá, v rámci ktorých je možné podať žiadosť o príspevok na zateplenie rodinného domu vyhlasuje ministerstvo v pravidelných intervaloch. Môže sa stať, že práve v tejto chvíli bude potrebné počkať na vyhlásenie nového kola podávania žiadostí. Tento čas môžete využiť na prípravu a skompletizovanie vašej žiadosti.

Dotačné programy zohľadňujú finančnú náročnosť renovácie domu. Investíciu je preto možné realizovať aj postupne. Dokonca nemusíte prísť o peniaze, ak ste aj časť zrealizovali v minulosti. O dotáciu sa totiž môžu uchádzať aj investície vykonané po 31. 12. 2014.

Podmienky pre získanie dotácie

Ak chcete získať príspevok, overte si, či spĺňate podmienky na získanie podpory:

 • Rodinný dom stojaci na území Slovenskej republiky,
 • Rodinný dom musí mať aspoň 10 rokov,
 • Rodinný dom musí byť určený výlučne na bývanie,
 • Maximálna plocha podlahy môže byť 150 m2 (jednopodlažný dom), 300 m2 (dvojpodlažný dom).

Dobrou správou je, že ministerstvo preplatí žiadateľom náklady až do výšky 8000 eur nielen na zateplenie obvodovej steny, ale aj na zateplenie strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla a pod.

Spracovanie žiadosti

Na prvý pohľad môže od podania žiadosti odrádzať množstvo papierovačiek. Administratíva okolo dotácie je síce nevyhnutná, ale je jednoducho zvládnuteľná. Ministerstvo poskytne až 800 eur na spracovanie žiadosti (vrátane projektu a energetického hodnotenia). Projektant vám tak významne uľahčí cestu k získaniu dotácie. Ak neviete o žiadnom projektantovi, architektovi alebo energetickom špecialistovi, skúste sa pozrieť na zoznamy na stránkach programu.

Skôr ako požiadate o dotáciu, je dôležité mať pripravené všetky potrebné dokumenty. Požiadať o dotáciu môžete ešte pred začiatkom prác. Avšak počítajte s tým, že po ukončení rekonštrukcie musíte doložiť kompletnú dokumentáciu. Dotáciu obdržíte až po realizácii opatrení.

 

Ak žiadate o dotáciu pred začiatkom prác, pripravte si tieto dokumenty:

 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU A PROJEKTOVÉ ENERGETICKÉ HODNOTENIE – žiadatelia musia predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia. Tieto dokumenty vám spracuje projektant.
 2. DOKLAD O ODOVZDANÍ RODINNÉHO DOMU DO UŽÍVANIA – ide o kolaudačné rozhodnutie, zmluvu o nadobudnutí rodinného domu, z ktorej jasne vyplýva, že vklad bol povolený najmenej 10 rokov dozadu a pod. Tento alebo podobný doklad by mal mať každý stavebník k dispozícii.
 3. PÍSOMNÝ SÚHLAS VŠETKÝCH SPOLUVLASTNÍKOV a/alebo PLNOMOCENSTVO DRUHÉHO Z MANŽELOV – iba v prípade, že je to relevantné. Vzory dostupné na stiahnutie na stránkach programu.

 

Po ukončení rekonštrukcie ste povinní doložiť nasledujúce dokumenty:

 1. VYHLÁSENIE O PARAMETROCH TEPELNOIZOLAČNÉHO SYSTÉMU VYDANÉHO VÝROBCOM SYSTÉMU – tento doklad vám dodá zhotoviteľ zateplenia.
 2. POLOŽKOVÝ ROZPOČET ALEBO INÝ OBDOBNÝ DOKLAD ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU – pripraví projektant alebo realizačná firma.
 3. SÚPIS FAKTÚR – ten si musíte pripraviť sami, avšak vzor si možno stiahnuť na stránkach programu.
 4. FAKTÚRY ALEBO INÉ OBDOBNÉ DOKLADY VRÁTANE DOKLADOV O ÚHRADÁCH ZA REALIZÁCIU ZATEPLENIA – toto je veľmi dôležité aj kvôli prípadnej reklamácii. Vytvorenie kópií faktúr vás určite nezaťaží.
 5. FAKTÚRY ALEBO INÉ OBDOBNÉ DOKLADY VRÁTANE DOKLADOV O ÚHRADÁCH PRE ZVÝŠENIE PRÍSPEVKU – ide o faktúru za spracovanie projektu.
 6. ENERGETICKÝ ŠTÍTOK VYMENENÉHO ZDROJA TEPLA – iba v prípade, ak budete meniť i zdroj tepla. Poskytne vám ho firma, ktorá vám dodá nový zdroj tepla.
 7. FOTODOKUMENTÁCIA ZATEPLENIA RODINNÉHO DOMU – iste sa budete chcieť pochváliť rodine a priateľom a postup stavebných prác si budete fotiť. Rovnaké fotky stačí zdieľať aj s ministerstvom.
 8. ČÍSLO VYHOTOVENÉHO ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU – dodá špecialista na tepelnú ochranu budov.

 

Skôr ako odošlete žiadosť

Papierovaniu sa teda nevyhnete, ale nejde o nič zložité. S prípravou podkladov vám pomôže náš zoznam. Ak máte skompletizované všetky dokumenty/prílohy, ktoré budete predkladať zo zoznamu uvedeného vyššie, môžete ich odoslať spolu so žiadosťou elektronicky na ministerstvo.

Samotná žiadosť sa podáva len elektronicky. Zároveň budete vypĺňať údaje o zhotoviteľovi, teda stavebnej firme (viacerých firmách). Stavebné práce možno vykonať aj svojpomocne. Ak žiadate o dotáciu pred začiatkom prác, bude potrebné priložiť odhad nákladov, ktorý vám však, samozrejme, pripraví váš projektant.

 

Kedy obdržíte dotáciu?

Dotáciu obdržíte až po realizácii opatrení. Ministerstvo skontroluje, či vaša žiadosť spĺňa všetky náležitosti a prípadne vás vyzve na doplnenie. Následne ministerstvo žiadosť posúdi a vydá rozhodnutie o poskytnutí dotácie. Po nadobudnutí právoplatnosti (15 dní od vydania rozhodnutia, možno sa však vzdať práva odvolania a proces tak urýchliť – vzor na stiahnutie nájdete na stránkach programu) vám bude príspevok pripísaný na účet do 30 dní.

 

Všetky aktuálne informácie a podmienky získania dotácie sú dostupné na webovej stránke ministerstva byvajteusporne.sk.